Thursday, 12 March 2015

Isbal Tanpa KesombonganPertanyaan :

Apakah menurunkan pakaian melewati kedua mata kaki (Isbal) bila dilakukan tanpa sombong dianggap suatu yang haram atau tidak ?

Jawab :

Menurunkan pakaian di bawah kedua mata kaki bagi lelaki adalah perkara yang haram. Apakah itu kerana sombong atau tidak. Akan tetapi jika dia melakukannya kerana sombong maka dosanya lebih besar dan keras, berdasarkan hadist yang tsabit dari Abu Dzar dalam Shahih Muslim, bahwa Rasulullah bersabda :


Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala di hari kiamat, tidak dibersihkan dari dosa serta mereka akan mendapatkan azab yang pedih.”

Abu Dzarr berkata : “Alangkah rugi dan bangkrutnya mereka ya Rasulullah!

Baginda berkata: “(Mereka adalah pelaku Isbal, pengungkit pemberian dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu” ( HR Muslim dan Ashabus Sunan)

Hadis ini adalah hadist yang mutlak akan tetapi dirinci dengan hadist Ibnu umar, dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersada :

Siapa yang menyeret pakaiannya kerana sombong tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta’ala pada hari kiamat.”(HR Bukhari)

Kemutlakan pada hadist Abu Dzar dirinci oleh hadist Ibnu Umar, jika dia melakukan kerana sombong Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan melihatnya, membersihkannya dan dia akan mendapatkan azab sangat pedih. Hukuman ini lebih berat dari pada hukuman bagi orang yang tidak menurunkan pakaian tanpa sombong. Karena Nabi berkata tentang kelompok ini dengan:

Apa yang berada dibawah kedua mata kaki berupa sarung maka tempatnya di neraka” (HR Bukhari dan Ahmad)

Ketika kedua hukuman ini berbeza, tidak boleh membawa makna yang mutlak kepada pengecualian, kerana kaedah yang membolehkan untuk megecualikan yang mutlak adalah dengan syarat bila kedua nash sama dari segi hukum.

Adapun bila hukum berbeza maka tidak boleh salah satunya dikecualaikan dengan yang lain. Oleh kerana ini ayat tayammum yang berbunyi :

Maka sapulah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan tanah itu.” (Al Maidah :6).

Tidak boleh kita kecualikan dengan ayat wudlu yang berbunyi :

Maka basuhlah wajah wajah kalian dan tangan tangan kalian sampai siku. ( Al Maidah : 6).

Maka kita tidak boleh melakukan tayammum sampai kesiku. Itu diriwayatkan oleh Malik dan yang lainnya dari dari Abu Said Al Khudri bahwa Nabi bersabda :

Sarung seseorang mukmin sampai setengah betisnya. Dan apa yang berada dibawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Dan siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong maka Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan melihatnya.”

Disini Nabi menyebutkan dua contoh dalam hukum kedua hal itu, kerana memang hukum keduanya berbeza. Keduanya berbeda dalam perbuatan, maka juga berbeza dalam hukum. Dengan ini jelas kekeliruan dan yang mengecualikan sabda Rasulullah ;

Apa yang dibawah mata kaki tempatnya dineraka.”

Dengan sabda baginda :

Siapa yang menyeret pakaiannya kerana sombong, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.”

Memang ada sebahagian orang yang bila ditegur perbuatan Isbal yang dilakukannya, dia berkata: Saya tidak melakuakan hal ini kerana sombong.
Maka kita katakan kepada orang ini : Isbal ada dua jenis, iaitu jenis hukumnnya ; adalah bila seseorang melakukannya kerana sombong maka dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan mendapatkan siksa yang sangat pedih. berbeza dengan orang yang melakukan Isbal tidak kerana sombong. orang ini akan mendapatkan adzab, tetapi ia masih di ajak bicara, dilihat dan dibersihkan dosanya. Demikian kita katakan kepadanya.

(diambil dari As’ilah Muhimmah Syaikh Muhammad Ibn Sholeh Uthaimin


(Dipetik dari kitab ” Peringatan Bagi Para Pemuda Dari Bahayanya Isbal” oleh Syaikh Abdullah Jarullah ibn Jarullah “)

No comments:

Post a Comment